عٰاشِقِ اون لَحظَم كه بَرگَردی بِگی ⇨


✘خُب آدَم توزِنْدِگیش یه اِشتبٰاهٰاتی میكُنه بِبَخْشید✘


♚مَنَم بَغَلِت كُنَم آروم دَرِ گوشِت بِگَم : دستگیره در اون طرفیه

 

 

بَعضے ها فَـقَط مالِ یِکے نیستَـטּ ...

بِیتُ الـمالـَטּ ...

 

دوس pesar شومــــــاسْ . . . ؟ ☞ ^_^ 

◆پـَــــــ چــِــــرا..؟ o_O 

هـَــمـَــــشْ تــــوو page مـــــاسْ ؟ ➽ :/ 

جـَــمــِــــش کـــُــنْ بــــابــــا.. ✘ :| 

بدجوری تـــــوو دَس و پـــــاسْ . . . -_-

 

منبع اصلی مطلب : شیطنتای ما دوتا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :